Norra Dalarnas kontrakt

Norra Dalarnas kontrakt där Mora församling ingår

Mora pastorat ingår i Norra Dalarnas kontrakt som är ett av de 9 kontrakten i Västerås Stift. I De andra pastoraten i Norra Dalarnas kontrakt är Idre-Särna, Älvdalen, Lima-Transtrand, Malung, Orsa och Mora.

Norra Dalarnas kontrakt bilades i januari 2007.
Kontraktsprost och kontraktsadjunkt utses av stiftet.

Kontraktsprosten ska inte bara vara biskopens förlängda arm i kontraktet. Kontraktsprosten ska även stärka den teologiska, pastorala och diakonala kompetensen i kontraktet genom samverkan med präster och diakoner. Kontraktsprosten ska också verka för samverkan mellan församlingarna i kontraktet. Mandatet innebär även personalvård med stöd till präster och diakoner samt konfliktbearbetning.

Kontraktsadjunktens tjänst är tredelad med en tredjedel i stiftet, en tredjedel i kontraktet och en tredjedel i pastoratet. Kontraktsadjunkten ska hjälpa till med ”flödet” mellan stift och kontrakt och vice versa. Han kan vara behjälplig vid lösningar av problem och konflikter samt stödja och avlasta kontraktsprosten.

Kontraktsprostens och kontraktsadjunktens specifika uppgifter kan du ta del av nedan:

Kontraktsprostens uppgifter i förhållande till biskopen:

– att biträda biskopen med ledning och tillsyn
– att biträda biskopen vid visitationer
– att på uppdrag av biskopen genomföra visitationer
– att på uppdrag av biskopen leda mottagande av ny kyrkoherde i kontraktet
– att på uppdrag av biskopen leda invigningshandlingar
– att på kallelse av biskopen delta i Prostmötet
– att till biskopen före den 1 februari varje år avge en skriftlig redogörelse i dagboksform för sin verksamhet under det gångna året
– att i övrigt utföra de uppdrag biskopen anförtror kontraktsprosten och att fortlöpande hålla biskopen underrättad om situationen i kontraktet

i förhållande till präster och diakoner:

– att ha pastoral omsorg om kontraktets präster och diakoner och bistå dem med stöd, råd och hjälp
– att inspirera dem till gemensamt och enskilt studium av bibeln, den kristna trosläran och aktuell pastoralteologi
– att utöva erforderlig tillsyn över inom kontraktet verksamma präster och diakoners tjänstutövning
– att minst två gånger årligen samla präster och diakoner i aktiv tjänst till konvent rörande tjänsteutövningen, aktuell teologi och praktiska frågor
– att genomföra årliga prostsamtal med kontraktets kyrkoherdar
– att regelbundet samla kontraktets kyrkoherdar till överläggningar

i förhållande till församlingarna:

– att verkar för åtgärder som främjar församlingslivets utveckling i enlighet med församlingsinstruktionen
– att verka för fortbildning och uppmuntran av anställda, förtroendevalda och övriga medarbetare i församlingarna
– att verka för att nödvändig samverkan mellan församlingarna äger rum
– att tillsammans med tillgängliga personalvårdsresurser bistå församlingarna med konfliktbearbetning

Administrativa uppgifter

– att i övrigt fullgöra de uppgifter som regleras i Kyrkoordningen
– att vårda kontraktsprostarkivet
– att föra diarium
– att ta del av kontraktets samtliga församlingsinstruktioner
– att avge yttrande i ärende som domkapitlet/stiftsstyrelsen remitterar
– att till stiftet inrapportera personella förändringar avseende präst- och diakonitjänster
– att vara arbetsledeare för kontraktsadjunkten
– att till domkapitlet snarast meddela om avliden präst och diakon

Kontraktsadjunktens tjänst – fördelning och innehåll

Stiftet:
– delta i planering och genomförande av stiftets projekt, kurser och utbildningar som till exempel styrning och ledning, Barnprojektåret och Via Dolorosa.
– delta i församlingsavdelningens personalmöten en gång per termin.

Kontraktet:
– hjälpa till med ”flödet” mellan stift och kontrakt och vice versa.
– medansvar på kontraktssamlingar e.u.
– på prostens uppdrag vara behjälplig vid lösning av problem och konflikter, ”lyssna in”, skaffa kompetens till hjälp
– täcka kyrkoherdevikariat under kortare tid.

Pastoratet:
– stödja och avlasta prosten
– delta i personalsamling (stor) exv. En gång i månaden
– inte åläggas permanenta uppgifter i församlingsarbetet

Norra Dalarnas kontrakt i Västerås stift